E-veikala distances pirkuma līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.silyo.eu (turpmāk tekstā – Si biotech) īpašnieku AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS” struktūrvienība “Dabas vielu ražotne”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003946311, juridiskā adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 6A, LV-2166, e-pasta adrese: maestro@sibiotech.com , tālruņa nr. (+371) 20221199 (turpmāk tekstā Pārdevējs), un fizisku vai juridisku personu (turpmāk tekstā Pircējs), kas veic pasūtījumu un pirkumu e-veikalā.

Veicot pasūtījumu e-veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar šo preču distances pirkuma līgumu (turpmāk tekstā Līgums) un tā noteikumiem, Pircējam tie ir zināmi, saprotami un Pircējs tiem pilnībā piekrīt. Apstiprinājums tiek veikts pēc šī Līguma izlasīšanas, atzīmējot “Esmu iepazinies ar Distances līgumu un piekrītu tā nosacījumiem” lauciņu.

Līguma priekšmets

1.1 Pārdevējs pārdod un piegādā preces, ko Pircējs izvēlējies un pasūtījis e-veikalā, bet Pircējs apņemas tos pieņemt un apmaksāt saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Preces apraksts un tās pirkuma cena tiek norādīti Pasūtjuma formā katra atsevišķā Pircēja veiktā Preces pasūtījuma ietvaros.

1.2 Šis Līgums piemērojams visiem pasūtījumiem un pirkumiem, ko Pircējs veic e-veikalā.

Pasūtījuma noformēšana

2.1 Pircējs izvēlas Preci, iepazīstoties ar tās aprakstu, raksturojumu, galvenajām īpašībām un cenu, kā arī novērtējot tās derīgumu un atbilstību savām vajadzībām.

2.2 Pircējs patstāvīgi noformē Preces pasūtījumu ar interneta palīdzību, aizpildot attiecīgu Pasūtījuma formu e-veikalā un nospiežot uz lauka „Maksāt“.

2.3 Veicot pasūtījumu, Pircējs norāda precīzu informāciju par sevi:

2.4 Pircēja kontaktinfromācija nepieciešama, lai Pārdevējs varētu operatīvi sazināties ar Pircēju, kā arī, lai varētu nosūtīt preču pavadzīmi-rēķinu u.c. nepieciešamo dokumentāciju Pircējam. Pārdevējs patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju pa viņa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.

2.5 Pircējs ir atbildīgs par precīzu pasūtījuma formas aizpildīšanu un korektu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pirēcjam vai trešajai personai nepareizas vai nepilnīgas informācijas norādīšanas rezultātā.

2.6 Kad Pārdevējs saņem Pircēja noformēto pasūtījumu, Pircējam tiek nosūtūts e-pasts ar pasūtījuma apstiprinājumu. Ja Pircējs nesaņem e-pastu ar pasūtījuma apstiprinājumu, Pircēja pasūtījums nav pieņemts un šis Līgums nav stājies spēkā.

2.7 Par jebkurām izmaiņām norādītajos datos Pircējs informē Pārdevēju ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža, rakstot e-pastu uz maestro@sibiotech.com.

Līguma stāšanās spēkā

3.1 Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu e-veikalā, un Pārdevējs to ir apstiprinājis saskaņā ar Līguma 2.6.punkta noteikumiem.

Preces cena un piegādes izmaksas

4.1 Preces cena e-veikalā ir norādīta Eiro valūtā (EUR) un tā ir galējā Preces cena. Pārdevēja veiktajam Preces pārdošanas darījumam ir piemērojams PVN. Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā e-veikala pasūtījuma veikšanas brīdī.

4.2 Ja saskaņā ar Pircējam piemērojamo tiesību aktu prasībām darījumam jāpievieno PVN vai citus nodokļus un nodevas, tie Pircējam jāmaksā patstāvīgi, atspoguļojot nodokļu summas attiecīgajos maksājuma dokumentos, ja nepieciešams. Pircējs un Pārdevējs apņemas sadarboties nepieciešamās maksājumu dokumentācijas sagatavošanā, ja tas būs piemērojams saskaņā ar Pircēja rezidences valsts tiesību aktiem.

4.3 Preces cenā nav iekļautas Preces piegādes izmaksas. Preces piegādes izmaksas tiek piemērotas atsevišķi atbilstoši Pircēja izvēlētajai piegādes teritorijai. Preces piegādes izmaksas tiek norādītas e-veikalā pirms pasūtījuma apstiprināšanas un ir iekļautas Pārdevēja izrakstītajā rēķinā. Pircējs piegādes izdevumus sedz kopā ar Preces apmaksu pirms Pārdevēja apstiprinājuma saņemšanas un Preces piegādes uzsākšanas.

4.4 Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka e-veikalā norādītās Preces piegādes izmaksas var mainīties, atbilstoši izmaiņām piegādes pakalpojuma sniedzēja noteiktajos tarifos.

Norēķinu kārtība

5.1 Pircējam ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā samaksāt par Preci un tās piegādi.

5.2 Par pasūtīto Preci un tās piegādi Pircējs veic samaksu Eiro valūtā (EUR) saskaņā ar e-veikalā Pircēja izvēlēto maksājuma veidu.

5.3 Samaksa par Preci un tās piegādi uzskatāma par veiktu brīdī, kad Pārdevējs savā bankas kontā ir saņēmis Pircēja rēķinā norādīto summu pilnā apmērā.

5.4 Ja Pārdevējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem ir pienākums atmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi, Pārdevējs iepriekš minēto naudas summu atmaksā Pircējam tādā pašā maksāšanas veidā, kādu Pircējs izmantoja, iegādājoties preci, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

Pasūtījuma izpildes noteikumi

6.1 Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00 EET; sestdienās, svētdienās un svētku dienās komplektēšana netiek veikta.

6.2 Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta tikai pēc apstiprinājuma e-pasta nosūtīšanas Pircējam un pilnas rēķina summas ienākšanas Pārdevēja bankas kontā.

6.3 Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa ir Pircēja vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts un paraksta atšifrējums par Preces saņemšanu.

6.4 Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām.

6.5 Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet Pircējam Preces nodošanas brīdī.

Preces piegāde

7.1 Pircēja pasūtīto Preču piegāde tiek veikta Latvijas teritorijā, ES un citās ārvalstīs.

7.2 Pircēja pasūtītā Prece tiek piegādāta Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pēc Preces nosūtīšanas uz Pircēja norādīto adresi Pircējs saņem e-pastu ar informāciju par sūtījumu.

7.3 Ja Prece tiek sūtīta no valsts, kas atrodas ārpus ES/EEZ, Pircējs piekrīt, ka viņa dati tiek nodoti Preces pārvadātājam (pasta iestādei un/vai kurjeram), lai nodrošinātu pasūtītās Preces piegādi.

7.4 Vidējais piegādes laiks Latvijas teritorijā ir 3 (trīs) darba dienas; ārpus Latvijas teritorijas piegādes laiks ir atkarīgs no Preces sūtījuma saņemšanas valsts, bet ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no pasūtījuma apstiprināšanas dienas. Iepriekš noteiktie piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Preces pieejamības. Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt Pircējam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas vai citā termiņā, par kuru Pārdevējs un Pircējs ir savstarpēji vienojušies.

7.5 Pircēja pasūtītā Prece Latvijas teritorijā tiek piegādāta uz pasūtījuma formā norādīto adresi ar kurjera starpniecību un tiek izsniegta:

7.5.1 ja adresēta fiziskai personai – Pircējam personīgi vai citai personai, kas var uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, un sūtījuma izsniegšanas dokumentā norāda savu vārdu, uzvārdu, datumu, laiku un parakstās. Ja Preces piegādi saņēma cita persona pasūtījumā norādītajā piegādes adresē, uzskatāms, ka Preci saņēmis Pircējs;

7.5.2 ja adresēts juridiskai personai – preces pasūtījuma formā norādītajai kontaktpersonai vai citam adresāta pārstāvim (sekretārs, biroja vadītājs, administrators u.tml.), kas Preces izsniegšanas dokumentā norāda savu amatu, vārdu, uzvārdu, datumu, laiku un parakstās (ja ir uzņēmuma zīmogs – tad arī apzīmogo).

Ja adresāts atsakās norādīt 7.5.1. vai 7.5.2. apakšpunktos prasīto informāciju, sūtījums netiek izsniegts.

7.6 Pircējs nodrošina, ka preces piegādes brīdī Pircējs atrodas pasūtījumā norādītajā adresē un bez kavēšanās pieņem Preci, paraksta preces piegādes dokumentu – pavadzīmi – un veic tajā nepieciešamās atzīmes (ja tādas ir veicamas), kā arī atdod pavadzīmes eksemplāru kurjeram.

7.7 Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu (turpmāk tekstā Piegādes Apstiprinājums), Pircējs apliecina, ka prece ir nodota labā stāvoklī un tās iepakojums nav bojāts.

7.8 Ja, piegādājot preci, preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Pircējam Piegādes Apstiprinājumā jānorāda šādi defekti vai jāsastāda atsevišķs akts par šādiem defektiem. Pircējam tas ir jādara Preces pārvadātāja klātbūtnē. Pārdevējs neatbild par tādām preces nepilnībām, kas bija acīmredzamas tās piegādes brīdī, bet netika norādītas preces Piegādes Apstiprinājumā.

7.9 Ja Pircējs ir saņēmis bojātu preci, pircējām nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, ir pienākums par to rakstveidā paziņot Pārdevējam uz e-pasta adresi maestro@sibiotech.com. Paziņojumā jāiekļauj Pircēja vārds, uzvārds, nosaukums (Pircējam – juridiskai personai), pasūtījuma numurs, kontaktinformācija. Pēc paziņojuma saņemšanas Pārdevējs sazināsies ar Pircēju 24 (divdesmit četru) stundu laikā, lai atrisinātu radušos situāciju. Pircējam ir jāsaglabā Preces iepakojums.                                                                                                                              

Preces piegādes neiespējamība

8.1 Ja Pārdevējam nav pieejama Pircēja pasūtītā Prece, Pārdevējs par to paziņo Pircējam 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, savukārt Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par Preci un tās piegādi bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas.

8.2 Ja Preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi, Pircējs norādītajā adresē nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u.c.), Pārdevējs ir tiesīgs atteikt Preces atkārtotu sūtīšanu Pircējam un vienpusēji atkāpties no Līguma. Šādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam tā samaksāto naudas summu par Preci un tās piegādi.

Prasījums par Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci

9.1 Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir pienākums pārliecināties, vai Prece atbilst Pircēja pasūtījumam un šī Līguma noteikumiem.

9.2 Ja Pircējs (juridiska persona) konstatē, ka piegādātā Prece neatbilst Pircēja pasūtījumam vai šī Līguma noteikumiem, Pircējam (juridiskai personai) bez nepamatotas kavēšanās jāinformē Pārdevējs par neatbilstošo Preci, nosūtot Pārdevējam rakstveida iesniegumu, kurā norādīta preces neatbilstība Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem. Pārdevējs pārbauda iesniegumā norādītos apstākļus 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

9.3 Ja Pircējs (patērētājs) konstatē, ka piegādātā Prece neatbilst Pircēja pasūtījumam vai šī Līguma noteikumiem, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā, Pircējam iesniedzot Pārdevējam rakstveida prasījuma pieteikumu, kurā norādīta Preces neatbilstība Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem.

9.4 Prasījuma pieteikums par preces neatbilstību Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem nosūtāms:

vai

Atteikuma tiesības

10.1 Šī Līguma 10.2 – 10.13 punkta noteikumus ir tiesīgs izmantot Pircējs (patērētājs), kas atbilstoši Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta trešajai daļai ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot Preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

10.2 Pircējs ir tiesīgs izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma, nesniedzot Pārdevējam nekādu pamatojumu par to ievērojot šī Līguma noteikumus.

10.3 Lai izmantotu šīs atteikuma tiesības, pircējam ar nepārprotamu rakstveida paziņojumu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža ir jānosūta Pārdevējam atteikuma vēstule (atteikuma tiesību veidlapa pieejama šeit). Ja termiņa beigas iekrīt valstī oficiāli noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

10.4 Atteikuma veidlapa jānosūta:

vai

10.5 Saņemot šī Līguma 10.3 punktā minēto atteikuma pieteikuma veidlapu, Pārdevējs nekavējoties apstiprina Pircējam tās saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz atteikuma veidlapā norādīto Pircēja e-pasta adresi.

10.6 Pircēja pienākums ir atgriezt Preci un tās oriģinālo iepakojumu Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rakstveida atteikuma veidlapas nosūtīšanas.

10.7 Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

10.8 Atsakoties no pirkuma 10.3. punktā noteiktajā termiņā, Pircējam ir pienākums saglabāt Preces kvalitāti un drošumu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašību noskaidrošanai. Citiem vārdiem, Pircējam ir jāsaglabā nesabojāts Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta atteikuma tiesību izmantošanas laikā, Prece nedrīkst būt bojāta, lietota vai zaudējusi tirdzniecības izskatu. Precei ir jābūt tādā stāvoklī, kādā tā bija to saņemot.

10.9 Pārdevejam ir pienākums atmaksāt Pircējam par Preci un tās piegādi samaksāto naudas summu. Šī naudas summa Pircējam tiks atgriezta saskaņā ar šī Līguma 5.4 punktu bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Pircēja atteikuma vēstules un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja birojā (Ķengaraga iela 10a, Rīga, LV-1063).

10.10 Ja Pārdevējs nesaņem atteikuma vēstuli un/vai Preci šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par Preci un tās piegādi.

10.11 Pircējam ir pienākums saglabāt gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

10.12 Pircējam nav atteikuma tiesības šādos gadījumos:

10.13 Ar sīkāku informāciju par atteikuma tiesību izmantošanu, Pircējs var iepazīties Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapas vietnē http://www.ptac.gov.lv/

Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

11.1 Šis līgums ir sastādīts un tā noteikumi tulkojami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11.2 Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pircēju un Pārdevēju šī līguma izpildes laikā, Pircējs un Pārdevējs risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju netiek panākta 60 (sešdesmit) dienu laikā no domstarpību/strīdu rašanās dienas, strīds tiks izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesās.

11.3 Šis Līgums ir sagatavots latviešu un angļu valodās. Domstarpību un strīdu gadījumā noteicošais ir līguma teksts latviešu valodā.

Citi noteikumi

12.1 Pārdevējs piekrīt noslēgt Līgumu tikai ar pilngadīgu personu, kuras tiesībspēja un rīcībspēja nav ierobežoti.

12.2. Šī Līguma noteikumi ir piemērojami visiem Preču pasūtījumiem e-veikalā neatkarīgi no tā, vai pasūtījums ir pabeigts un Preces pirkums veikts. Līgums starp Pārdevēju un Pircēju ir uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu e-veikalā un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

12.3 Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šī Līguma saturu, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šis nosacījums neattiecas uz tiem pasūtījumiem, kuri ir izpildes procesā. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi e-veikalā.

12.4 Pircējs saprot un piekrīt, ka Pārdevējs iespējami precīzi cenšas parādīt preces oriģinālo izskatu. Tomēr, tā kā atsevišķu datoru monitori var atšķirīgi attēlot krāsas, Pārdevējs nav atbildīgs par e-veikalā redzamo oriģinālo preci un atsakās no jebkādas atbildības šajā sakarā.

12.5 Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par pilnīgu vai daļēju šī Līguma saistību neizpildi, ja to neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, tai skaitā izmaiņu starptautiskajos līgumos, likumos, vietējo valsts vai pašvaldības vai starptautisko organizāciju/institūciju saistošajos noteikumos, valsts vai pašvaldības lēmumu, ugunsgrēku, dabas katastrofu, streiku, militāras agresijas, sacelšanās, un citu līdzīgu apstākļu, kuri nav atkarīgi no Pārdevēja, kas uz tiem atsaucas, gribas un nepakļaujas tās saprātīgai kontrolei un nav izveidojušies kā Pārdevēja darbības vai bezdarbības tiešs vai netiešs rezultāts.

12.6 Noformējot pasūtījumu e-veikalā, Pircējs piekrīt savu personas datu nodošanai apstrādei Pārdevējam un apliecina, ka ir iepazinies ar Pārdevēja Privātuma politiku, kas atrodama šeit, kurā ir aprakstīti Pārdevēja veiktās personas datu apstrādes noteikumi.

Kontaktinformācija

13.1 Visi Pircēja jautājumi saistībā ar šo Līgumu vai tā izpildi, uzdodami rakstveidā, rakstot uz Pārdevēja e-pasta adresi: maestro@sibiotech.com.